Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie art. 13 i RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach, ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu realizacji zawartych umów, prowadzenia dokumentacji oraz realizacji zadań statutowych WOPR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz lit f RODO.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z WOPR w Kielcach.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań WOPR w Kielcach. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Woj. Świętokrzyskie

Kielce 25-029 ul. Krakowska 2

Tel:  041 344 92 18 lub 501 780 238

Zapraszamy do Biura od 10:00 do 16:00

woprkielce@gmail.com